U skladu sa odredbom clana 10 stav 2 Zakona o udruživanju gradjana u udruženja, društvene organizacije i politicke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ, na Osnivackoj skupštini Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore, održanoj 14. septembra 2003. godine u Lepenskom Viru, doneta je :


O D L U K A    O    O S N I V A N J U
 

Osniva se Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore (u daljem tekstu udruženje), u skladu sa potrebama za ostvarenjem što bolje saradnje izmedju profesionalaca, bolesnika i ukupne javnosti kao i neophodne komunikacije i saradnje sa slicnim društvima i udruženjima u svetu. Pored ovog, cilj Udruženja je unapredjivanje delatnosti u rešavanju strucno - naucnih pitanja iz oblasti prevencije i lecenja u okviru fizikalne medicine i rehabilitacije, koordinacija aktivnosti clanova, unapredjenja njihove aktivnosti i rešavanje drugih pitanja od znacaja za clanstvo i struku uopšte, a osnovano kao udruženje gradjana.

Ovi ciljevi ce se ostvarivati kroz:
- unapredjenje strucne saradnje izmedju lekara, zdravstvenih radnika i radnika u zdravstvu Srbije i Crne Gore
- razvoj i unapredjenje svih oblasti prevencije, lecenja i rehabilitacije
- organizovanje kongresa, simpozijuma, savetovanja i drugih strucnih sastanaka
- izdavanje naucnih publikacija posle registracije kod nadležnih organa
- saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Sedište udruženja ce biti u Centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Klinickog Centra Srbije, Pasterova 2, Beograd.

Udruženje ce raditi pod nazivom Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore.

Za lice koje ce vršiti poslove koji se odnose na upis udruženja u registar odredjuje se Vladislava Vesovic - Potic, sa stanom u Molerovoj 37, Beograd, broj licne karte ..........


OSNIVACI:
Videti stranicu Osnivaci Udruženja


Predsedavajuci Osnivacke Skupštine
Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore

Prof. dr Vladislava Vesovic - Potic

 

Osnivačka skupština

Odluka o osnivanju

Osnivači udruženja

Statut


  

     

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE 2013