ZAPISNIK SA OSNIVACKE SKUPŠTINE UDRUŽENJA FIZIJATARA SRBIJE I CRNE GORE


održane dana 14. septembra 2003. godine u Lepenskom Viru. Sednici prisustvuju ucesnici Fizijatrijskih dana (videti osnivace), za zapisnicara je odreðen Mirko Teofilovski, za overivaèe zapisnika Stevan Jovic i Mirjana Albot, a za Predsedavajuæeg Osnivacke Skupštine Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore, Prof. dr Vladislava Vesovic - Potic

Predsedavajuci otvara sednicu Skupštine i predlaže sledeci dnevni red:

1. Donošenje odluke o osnivanju Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore
2. Usvajanje Statuta Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore
3. Izbor organa Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore: Predsedništva, Predsednika i Generalnog sekretara
4. Odnos Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore prema drugim udruženjima
5. Delatnost Udruženja: clanstvo i clanarina, kongres, casopis
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad.1. Predsedavajuci je obrazložio predlog za osnivanje Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore, pozivajuci se na potrebu za postojanjem takvog udruženja s obzirom na zahteve meðunarodnih organizacija i nove okolnosti u zemlji.
U diskusiji je navedeno da problematika fizikalne medicine i rehabilitacije zahteva poboljšanje institucionalnog rešavanja. U tom cilju Udruženje ce bitno uticati na poboljšanje rada zapocinjanjem rada na formiranju domacih standarda u dijagnostici, lecenju i rehabilitaciji obolelih, uspostavljanjem modernih vidova komunikacije profesionalaca ali i laicke publike. Poštujuci zakonske odredbe i važece okolnosti u društvu, zakljuceno je da je osnivanje Udruženja sada najcelishodniji put za postizanje ovih ciljeva.
Javnim glasanjem jednoglasno je usvojena odluka o osnivanju Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore, što su prisutni osnivaci svojim potpisima overili.

Ad.2. Predsedavajuci je upoznao prisutne sa predlogom Statuta Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore. Prihvacen je predlog da mandat u organima udruženja bude dve godine uz mogucnost samo jednog uzastopnog izbora. Javnim glasanjem je usvojen Statut Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore.

Ad.3. U diskusiji je istaknuto da Udruženje nastavlja rad Udruženja fizijatara Jugoslavije koje nije bilo adekvatno registrovano, a i prestao mu je mandat, te da se mora obaviti ponovna registracija i izbor clanova radnih tela po paritetnom sistemu, jednak broj (po pet) iz Srbije i Crne Gore.
Posle ove diskusije pristupilo se glasanju.

Javnim glasanjem jednoglasno je odluceno da organi novoosnovanog udruženja budu: Predsednik Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore Prof. dr Vladislava Vesovic-Potic Clanovi Predsedništva Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore:

1. Vladislava Vesovic - Potic
2. Milica Lazovic, predsednik sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD
3. Gordana Devecerski, predsednik sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju lekara Vojvodine
4. Mirko Teofilovski,
5. Ranka Krunic-Protic
6. Milan Obradovic
7. Sofija Žitnik - Sivacki
8. Slobodan Radovic
9. Vesna Bokan
10. Vukašin Joksimovic

Generalni sekretar Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore - Ranka Krunic-Protic.

Ad.4. Predsedavajici je izneo poziv da Udruženje uspostavi vezu sa ostalim udruženjima slicne provenijencije na prostorima u okruženju i u svetu. Korišcenjem u pocetku licnih kontakata institucionalizovace se odnos prema Evropskoj asocijaciji fizijatara, a zatim i drugim udruženjima istog tipa uz korišcenje njihovih pozitivnih iskustava za proširenje i efikasno delovanje Udruženja.
Zakljuceno je da je potrebno poslati obaveštenje o osnivanju Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore na prvom mestu svim fizijatrima sa pristupnicom i uplatnicom za godišnju clanarinu.
Za prvu godišnju clanarinu odreðen je iznos od 600 dinara.
Odluceno da svaki clan dobija smanjenje kotizacije (40%) na kongresima koje Udruženje organizuje.

Ad. 5. Pokrenuce se inicijativa da se nastavi tradicija održavanja kongresa/simpozijuma u intervalima od najmanje 2 godine i drugih sastanaka u kracim vremenskim intervalima. Sednica osnivacke Skupštine Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore zapocela sa radom u 12 h, završena u 13 h.

Ad 6. Nije bilo diskusije


Zapisnicar: Overivaci zapisnika:

Mirko Teofilovski, sr Stevan Jovic, sr

Mirjana Albot, sr

 

Osnivacka skupstina

Odluka o osnivanju

Osnivaci udruzenja

Statut


  

     

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE 2013