U skladu sa odredbama clana 6 i 10, Zakona o udruživanju gradjana u udruženja, društvene organizacije i politicke organizacije koji se osnivaju na teritoriji SFRJ (Službeni list SFRJ, broj 42/90 i Službeni list SRJ, br. 24/94 i 28/96), Osnivacka skupština Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore na sednici održanoj 14. septembra 2003. godine u Lepenskom Viru usvojila je:


S T A T U T
UDRUŽENJA FIZIJATARA SRBIJE I CRNE GORE
 

Udruženje fizijatara (specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije) Srbije i Crne Gore se osniva, u skladu sa potrebama za ostvarenjem što bolje saradnje izmedju profesionalaca, pacijenata i ukupne javnosti kao i neophodne komunikacije i saradnje sa slicnim društvima i udruženjima u svetu.


OPŠTE ODREDBE

Clan 1.
Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore je dobrovoljna, neprofitna, strucno-naucna organizacija, koju sacinjavaju svi dobrovoljno uclanjeni lekari, specijalisti i subspecijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije zainteresovani za unapredjivanje svoje delatnosti u rešavanju strucno-naucnih pitanja iz oblasti prevencije i lecenja u okviru fizikalne medicine i rehabilitacije, koordiniranja aktivnosti clanova, unapredjenja njihove aktivnosti i rešavanja drugih pitanja od znacaja za clanstvo i struku uopšte, osnovana kao udruženje gradjana.

Clan 2.
Udruženje deluje u skladu sa odredbama ovog Statuta i pozitivnim zakonskim propisima država clanica državne zajednice Srbije i Crne Gore. Rad se takodje zasniva i na programskoj usmerenosti Srpskog lekarskog društva i Društva ljekara Crne Gore.

Clan 3.
Udruženje se može uclanjivati u odgovarajuce medjunarodne strucne i naucne organizacije. Odluku o tome donosi Skupština, na predlog Predsedništva ili clanova, a u skladu sa Zakonom i Statutom.
Pristupanje medjunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od petnaest dana, a u skladu sa Zakonom.

Clan 4.
Rad udruženja je javan. Javnost rada se ostvaruje:
- objavljivanjem programa i plana rada Udruženja,
- informisanjem clanova o radu,
- informisanjem o svom radu šire javnosti putem sredstava javnog informisanja, izdavanja publikacija i na druge pogodne nacine,
- slobodnim ucešæem zainteresovanih lica.

Clan 5.
Udruženje ima svojstvo pravnog lica.

Clan 6.
Udruženje ima svoj pecat. Pecat je okruglog oblika, precnika 4 cm, sa ispisanim nazivom Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore, Beograd, i to na srpskom i engleskom jeziku.

Clan 7.
Udruženje zastupa i predstavlja Predsednik, a u njegovoj odsutnosti, clan predsedništva, koga ovlasti Predsednik.
 

ZADACI UDRUŽENJA

Clan 8.
Zadaci Udruženja su:
- unapredjenje strucne saradnje izmedju lekara Srbije i Crne Gore koji se bave prevencijom i lecenjem u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,
- razvoj i unapredjenje svih oblasti istraživackog rada i struke u vezi sa fizikalnom medicinom i rehabilitacijom,
- pomaganje i unapredjivanje nastave iz fizikalne medicine i rehabilitacije, na fakultetima i u školama,
- pracenje i predlaganje izmena i dopuna zakonskih regulativa u pogledu profesionalne edukacije, strucnog usavršavanja i definisanja etickih normi, prava i obaveza clanova,
- organizovanje kongresa, simpozijuma, savetovanja,
- izdavanje naucnih publikacija, posle registrovanja kod nadležnog organa,
- saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
 

CLANSTVO

Clan 9.
Clanstvo u Udruženju je pojedina
cno i dobrovoljno.
Clanovi Udruženja mogu da budu lekari, specijalisti i uži specijalisti iz oblasti delatnosti. Clanovi mogu biti i lekari drugih specijalnosti koji rade u timu sa fizijatrom ili specijalisti kojima je fizijatar clan tima.
Clanstvo nastupa uclanjenjem u Udruženje, a prestaje istupanjem, neispunjavanjem obaveza ili prestankom rada Udruženja.
Udruženje može imati i pocasne clanove. Pocasni clanovi mogu biti lica iz redova naucnih ili drugih javnih radnika iz zemlje ili inostranstva koji imaju posebne zasluge za napredak fizikalne medicine i rehabilitacije ili srodnih naucnih oblasti. Pocasne clanove bira Skupština udruženja na predlog predsedništva. Pocasno clanstvo prestaje smrcu ili iskljucenjem, ako delatnost pocasnog clana šteti ugledu Udruženja.
 

PRAVA I OBAVEZE CLANOVA

Clan 10.
Clan ima pravo da:
- ravnopravno sa drugim clanovima ucestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
- neposredno ucestvuje u odlucivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
- bira i bude biran u organe Udruženja;
- bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja;
- koristi usluge Udruženja u rešavanju svih pitanja vezanih za obavljanje profesionalnih aktivnosti, licnog usavršavanja i inoviranja znanja iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.
Clan je dužan da:
- aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
- ucestvuje u radu Udruženja i u skladu sa svojim interesovanjima obavlja i druge poslove koje mu poveri Skupština ili Predsedništvo;
- placa redovno clanarinu, najmanje jednomesecni iznos pri uclanjenju, a zatim najmanje tromesecni iznos clanarine za protekli period clanstva.
 

ORGANIZACIJA UDRUŽENJA

Clan 11.
Organi Udruženja su Skupština, Predsedništvo, Predsednik, Generalni sekretar, Nadzorni odbor.

Clan 12.
Mandat izabranih lica u organima Udruženja traje cetiri godine. Izabrana lica mogu biti birana najviše dva puta uzastopno na istu funkciju.
 

SKUPŠTINA

Clan 13.
Skupština je najviši organ Udruženja i cine je svi clanovi Udruženja.
Sednice Skupštine Udruženja održavaju se najmanje jednom u dve godine.
Sednicu skupštine saziva Predsednik Udruženja na svoju inicijativu prema potrebi i prema programu rada ili na pismeni predlog najmanje jedne trecine clanova skupštine.
Sednice Skupštine su javne.

Clan 14.
Skupština može punovažno odlucivati, ako je na sednici prisutno više od polovine clanova ili delegata sa pismenim ovlaštenjem svakog pojedinog clana koga delegat zastupa. Odluke se donose vecinom glasova prisutnih clanova (glasova clanova preko delegata). Glasanje može biti javno ili tajno, o cemu se donosi odluka prostom vecinom glasova prisutnih clanova. Clanovi Skupštine mogu se, u slucaju opravdane sprecenosti, izjašnjavati o predlozima odluka i odlukama pismenim putem.

Clan 15.
Radom sednice Skupštine rukovodi radno predsedništvo, koje se bira od prisutnih clanova i ima 3 clana.

Clan 16.
Skupština Udruženja ima sledeæe zadatke:
- donosi, tumaci, menja i dopunjuje Statut Udruženja kao i druge opšte akte Udruženja
- donosi plan i program rada
- razmatra izveštaje o radu Predsedništva i drugih organa Udruženja i utvrdjuje smernice za njihov rad
- verifikuje delegate Skupštine
- bira i razrešava Predsednika i clanove predsedništva
- bira svoje pomocne organe
- donosi odluku o organizovanju kongresa, simpozijuma i drugih sastanaka, odredjuje profil sastanaka i bira Organizacioni odbor kongresa i sastanaka i njegovog predsednika,
- odlucuje o visini clanarine i o drugim oblicima finansiranja rada Udruženja
- razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
- odlucuje i o drugim pitanjima za koja je nadležna po ovom Statutu
- odlucuje o udruživanju u saveze i o pristupanju medjunarodnim organizacijama
- odlucuje o prestanku rada Udruženja
 

PRESEDNIŠTVO

Clan 17.
Predsedništvo je izvršni organ koji se brine o izvršavanju odluka Skupštine i vrši poslove utvrdjene ovim Statutom. Predsedništvo se sastoji od po pet clanova, iz Srbije i Crne Gore. Skupština bira predsednika Predsedništva, ciji mandat traje cetiri godine, a koji je istovremeno i predsednik Udruženja, kao i Generalnog sekretara koji pomaže predsedniku u radu i ne mora biti clan Predsedništva.
Predsednik Predsedništva saziva sednice Predsedništva, na svoju inicijativu ili na predlog najmanje 5 clanova Udruženja.
Za vršenje odredjenih poslova i zadataka Predsedništvo može organizovati stalna ili privremena tela (savet, sekcije, komisije i sl.) uz saglasnost Skupštine.
U slucaju sprecenosti ili odsutnosti, Predsednika zamenjuje jedan od clanova Predsedništva koga odredi Predsednik.

Clan 18.
Presedništvo:
- izvršava zakljucke Skupštine Udruženja,
- donosi godišnji plan rada i finansijski plan i odobrava završni racun Udruženja,
- rukovodi radom udruženja izmedju dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarenja ciljeva Udruženja,
- utvrdjuje predlog statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
- odlucuje o prijemu u clanstvo po utvrdjenim kriterijumima kao i o prestanku clanstva u Udruženju po istom osnovu,
- donosi finansijske odluke,
- organizuje redovno odvijanje delatnosti Udruženja,
- poverava posebne poslove pojedinim clanovima,
- podnosi izveštaj Skupštini o radu Udruženja,
- obavlja i druge poslove za koje je ovlašæeno ovim Statutom ili odlukom Skupštine,
- odlucuje o pokretanju postupka izmene Statuta koje podnosi Skupštini na usvajanje.

Clan 19.
Predsedništvo pravovaljano odlucuje ako sednici Predsedništva prisustvuje više od polovine clanova. Predsedništvo donosi odluke vecinom glasova prisutnih clanova. U slucaju nerešenog glasanja, odlucujuci je glas Predsednika Predsedništva.
 

FINANSIJSKA SREDSTVA
 

Clan 20.
Udruženje stice prihode od:
- clanarine,
- donacija, sponzorstava,
- ostalih prihoda u skladu sa zakonom.

Clan 21.
Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Udruženja je Predsednik Udruženja.
 

IZDAVACKA DELATNOST


Clan 22.
U cilju upoznavanja strucnih i drugih lica sa dostignucima u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije Udruženje može izdavati strucni casopis, koji ce biti registrovan kod nadležnog organa. Glavnog i odgovornog urednika casopisa imenuje Presedništvo. Uži uredjivacki odbor imenuje Predsedništvo, na predlog glavnog i odgovornog urednika. Izdavacki savet imenuje Skupština.
 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Clan 23.
Udruženje može deo administrativno-strucnih, racunovodstvenih i drugih poslova preneti na strucne službe ustanove iz koje je Predsednik Udruženja.

Clan 24.
Udruženje može prestati sa radom samo na osnovu odluke skupštine donete dvotrecinskom vecinom glasova svih clanova skupštine (delegata). U slucaju prestanka rada Udruženja zatecena imovina se prenosi na osnivace.

Clan 25.
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruženja, tj. osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Klinickog centra Srbije.
 


Lepenski Vir, 14. 09. 2003. god.
Predsedavajuci Osnivacke skupštine
Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore

Prof. Dr Vladislava Vesovic-Potic
 

Osnivacka skupstina

Odluka o osnivanju

Osnivaci udruzenja

Statut


 

  

     

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE I CRNE GORE  2006