Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu SrbijeDefinicija: Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

European definition of Physical and Rehabilitation Medicine (PRM) (White Book on Physical and Rehabilitation Medicine (PRM) in Europe. Chapter 1. Definitions and concepts of PRM, European Physical and Rehabilitation Medicine Bodies Alliance , 2018.)

 

Lekar specijalista fizikalne i rehabilitacione medicine je zdravstveni radnik s visokom stručnom spremom (Medicinski fakultet), položenim stručnim ispitom, završenom specijalizacijom iz fizikalne medicine i rehabilitacije (u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama u trajanju od četiri godine) te položenim specijalističkim ispitom pred Komisijom Medicinskog fakulteta.

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije (u međunarodnim krugovima nazvan: Specijalista fizikalne i rehabilitacione medicine) bavi se dijagnostikovanjem i lečenjem najčeščih bolesti i povreda koštano-mišicnog sistema (fizikalnim procedurama, medikamentima i drugim u službenoj medicini priznatim sredstvima), te fizikalnim lečenjem bolesti i povreda u području drugih specijalističkih grana medicine.

Kao specijalista fizikalne i rehabilitacione medicine bavi se prevencijom, dijagnostikom i lečenjem (rehabilitacijom) posledica prirođenih mana, bolesti i povreda u području lokomotornog sistema, te utvrđivanjem stepena oštećenja lokomotornog sistema i ostalih sistema i smanjenja onesposobljenja.

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije (nazivan i fizijatrom) deluje skladno poznatim Etičkim principima lekarskog poziva, Kodeksima lekarskog udruženja  i Statutom lekarske  komore.

Lekar specijalista    fizikalne medicine i rehabilitacije može raditi u ordinaciji, poliklinici, bolnici, ustanovi za negu i rehabilitaciju u kuci, bez obzira na prirodu vlasništva istih, a skladu sa Zakonom o radu i drugim normativnim aktima.

Odnos fizijatra prema fizioterapeutima, radnim terapeutima i medicinskim sestrama jednak je odnosu svakog lekara specijaliste prema zdravstvenim radnicima srednje i više stručne spreme. Jedino lekar sme dijagnostikovati, indikovati, propisati i nadgledati lečenje i rehabilitaciju.

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije vođa je rehabilitaconog tima koji uz zdravstvene radnike čine i stručnjaci drugih profila, kao saradnici (logoped, defektolog, socijalni radnik, psiholog…).

Indikacije, propisivanje i nadzor nad fizikalnim procedurama i rehabilitacionim postupcima dozvoljeni su samo specijalistima fizikalne medicine i rehabilitacije, budući da u sadašnjem sistemu dodiplomskog i postdiplomskog obrazovanja, a tokom specijalizacije, ostali specijalisti nisu za to adekvatno osposobljeni.