Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije

TEME KONGRESA

1.REHABILITACIJA ZASNOVANA NA DOKAZIMA NAKON COVID-19

2. OPTIMIZACIJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA SRBIJE I FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

3. PREPORUKE U AKUTNOJ PEDIJATRIJSKOJ REHABILITACIJI

4. INTERVENCIJE U PACIJENATA SA CEREBRALNOM PARALIZOM

5. FIZIČKA AKTIVNOST I MASOVNE NEZARAZNE BOLEST

6. NOVE TEHNOLOGIJE U NEUROREHABILITACIJI

7. COCHRANE REHABILITATION

8. LEZIJE CMN I TRETMAN SPASTICITETA

9. POREMEĆAJI MIŠIĆNO-SKELETNOG SISTEMA

10. REHABILITACIJA NAKON AMPUTACIJE EKSTREMITETA

11. TRETMAN BOLA U LEĐIMA

12. SLOBODNE TEME

 

Predavanja po pozivu
Originalan rad
Kratak sadržaj (200-300 reči)

Kratak sadržaj (200-300 reči)

 • Uvod
 • Cilj rada
 • Metode rada
 • Rezultati
 • Diskusija
 • Zaključak

Ključne reči (3-6)


Tekst Rada (do 5.000 reči)

 • Uvod
 • Podnaslov 2
 • Podnaslov 3
 • ...
 • Podnaslov n
 • Zaključak

Literatura (Vankuverski stil)


Tekst Rada(do 5.000 reči)

 • Uvod
 • Cilj rada
 • Metode rada
 • Rezultati
 • Diskusija
 • Zaključak

Literatura (Vankuverski stil)


Sažetak na engleskom jeziku (200-300 reči)

 • Summary

Key Words

Sažetak na engleskom jeziku (200-300 reči)

 • Summary

Key Words

Za pripremu originalnoh radova koristiti sablon ORTEMPLATESR, a za radove po pozivu koristiti sablon PPSABLONSER.
Primeri šablona do detalaja daju objašnjenja za pisanje Vaših radova, poštovati navedene preporuke ili koristiti već napravljene stilove. Samo radovi urađeni po šablonu će biti prihvaćeni i štampani.

Uputstvo za pisanje sažetaka

Sažetak

 (200-300 reči) treba da sadrži:

Uvod, Cilj rada, Metode rada, Rezultati, Diskusija, Zaključak, Ključne reči (3-6).

● Slike i tabele uz sažetak neće biti prihvaćene 

● U sažetku ne navodite literaturu

Rad / sažetak zapamtiti pod nazivom koji ima prve tri reči naslova. Naziv fajla mora biti latinični i ne sme sadržati prazna polja. Primer: 

„AKUTNIINFARKTMIOKARDA.doc”

, nikako 

„AKUTNI INFARKT MIOKARADA.doc”

. Sam naziv fajla koji se šalje ne sme da sadži slova Č, Ć, Š, Ž, Đ ili ćirilična slova.

Nakon pripreme radova slanje radova izvršiti putem linka za online prijavu radovaPRAVILA ZA USMENU I POSTER PREZENTACIJU

Sva usmena izlaganja imaju:
- Plenarna i/ili uvodna predavanja
- Odabrane radove za usmene prezentacije
Sve poster sesije imaju:
- Usmenu prezentaciju radova u zadatom vremenu

UPUTSTVA ZA USMENE PREZENTACIJE

Posebna prostorija sa računarom će biti na raspolaganju učesnicima kongresa (tokom rada kongresa) gde svaki učesnik može proveriti svoje slajdove ili filmove. Windows i Office 2003 će biti najniži program na raspolaganju.
Ukoliko je vaš rad kombinacija video filma i Power Pointa proverite da li je vaša prezentacija funkcionalna i u Sali u kojoj izlažete, bar 2 sata ranije.
Važno: Nije predviđeno da koristite svoj PC ili Macintosh laptop.

POWER POINT  SLAJDOVI MORAJU BITI NA SRPSKOM ILI ENGLESKOM JEZIKU.

Plenarna predavanja traju do 30 minuta.
Uvodna predavanja po pozivu traju do 15 minuta.
Usmena prezentacija originalnih saopštenja traje do 7 minuta i 3 minuta je predviđeno za diskusiju (10 minuta po usmenoj prezentaciji).

UPUTSTVO ZA POSTER PREZENTACIJE

Postavka, prikaz i odbrana postera se održava u prostoriji određenoj za postere – POSTER SALI.
Posteri se postavljaju prema dobijenom rasporedu u petak 19. maja ili u subotu 20. maja, u 8 sati, a prikazuju i brane pred radnim predsedništvom u određenom vremenu koje je predviđeno programom.
Predviđeno je da posteri budu široki 70 cm, a 100 cm visoki ili 90 cm (širina) sa 120 cm (visina).

Na vrhu postera obezbedite naslov rada kao i imena autora i koautora kao i instituciju iz koje dolaze slovima veličine 2.5 do 3 cm. Materijal za postavljanje postera je u nadležnosti izlagača postera.
Organizacioni Komitet nije odgovoran za izložene postere.