Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije


SARADNJA UDRUŽENJA ZA FIZIKALNU I REHABILITACIONU MEDICINU SRBIJE

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije je aktivan član sledećih Udruženja (Aktivna saradnja počinje nakon sankcija 2000. godine):

-        EVROPSKO UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU I REHABILITACIONU MEDICINU (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine  - ESPRM) https://esprm.eu

- Od 2003. godine aktivno učestvujemo u radu ESPRM-a kao ravnopravni član velike evropske porodice Fizikalne i rehabilitacione medicine.

- 02. septembra 2011. godine smo organizovali sastanak Predsedništva ESPRM-a u Beogradu. Gde je rukovodstvo Udruženja fizijatara Srbije potpisalo ugovor sa rukovodstvom ESPRM-a o saradnji „Declaration of Intention for cooperation in the domains of Education, Quality of Care and the field of Competence in Physical and Rehabilitation Medicine“.

- 2020. godine smo organizovali 22. Evropski kongres Fizikalne i rehabilitacione medicine (www.esprm2020.com ). Organizacija ESPRM kongresa je velika potvrda dugogodišnjem radu i naporima koji smo svi zajedno uložili u afirmaciju Fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije. Udruženje za FRM Srbije je dobilo sve pohvale za organizaciju PRVOG VIRTUELNOG ESPRM KONGRESA , gde su mogli da se čuju svi  predavači iz Evrope i sveta kao što je bilo u planu da se kongres održao uživo.

                  

-        UJEDINJENE MEDICINSKE SPECIJALNOSTI – BORD I SEKCIJA ZA FIZIKALNU I REHABILITACIONU MEDICINU (UEMS PRM Board and Section) https://uems-prm.eu/

- Od 2006. godine smo primljeni u UEMS PRM Bord kao zemlja posmatrač, a od 2009. godine smo postali pridruženi član i stekli sva prava koja imaju Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu zemalja članica Evropske Unije. To je jedino Udruženje iz Srbije koje je do danas član UEMS-a, pošto Srbija još uvek nije članica Evropske Unije.

-  Od 03-05. septembra 2011. godine smo organizovali jesenji sastanak UEMS PRM Borda i Sekcije u Beogradu. Udruženje je dobilo sve pohvale za organizaciju ovog sastanka.

- Pošto su tih dana bili u Beogradu svi eminentni profesori Fizikalne i rehabilitacione medicine Evrope, 02. septembra 2011. organizovali smo naučni skup u Hotelu Continental, gde je veliki broj specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Srbije imao prilike da ih  čuje i upozna.

- 2008. godine prof. Dr Milica Lazović je postala sertifikovani profesor UEMS PRM-a a 2009.godine je kao tadašnji direktor sertifikovala Institut za rehabilitaciju, u Beogradu kao Trening centar UEMS-a i omogućila mladim specijalistima iz Srbije da svake godine, zadnjeg petka u novembru mesecu polažu evropski ispit iz Fizikalne medicine i rehabilitacije i dobiju status „sertifikovanog evropskog specijaliste za PRM“. Zahvaljujući tome danas imamo veći broj mladih lekara koji su stekli ovaj status i koji su potvrda adekvatnog programa specijalističke nastave koje sprovodimo u Srbiji, posebno na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zato dugujemo zahvalnost i svim profesorima sa Katedre za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Beogradu (do sada su svi lekari koji su polagali ispit završili specijalizaciju u Beogradu).

 

-        MEDITERANSKO UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU I REHABILITACIONU MEDICINU (Mediterranean forum of Physical and Rehabilitation Medicine - MFPRM) http://mfprm.net

-        MFPRM je organizovan 1994. godine sa ciljem da okupi sve specijaliste fizikalne i rehabilitacione medicine iz zemalja mediteranskog regiona.

-        Aktivnu saradnju sa MFPRM započeli smo 2000. godine, a od  2010. godine prof. Dr Milica Lazović je član Predsedništva MFPRM.

- Od 2006. godine naši najbolji mladi lekari , specijalizanti fizikalne medicine i rehabilitacije imaju obezbeđen boravak u Sirakuzi na Letnjoj školi iz fizikalne i rehabilitacione medicine (The Euro-Mediterranean PRM School (EMPRMS) http://bit.ly/EMRSS

- U toku Boravka u Sirakuzi od 5 dana veliki broj naših mladih lekara imao je prilike da se upoznasa kolegama i postane član velike mediteranske porodice fizikalne i rehabilitacione medicine. Nekoliko godina unazad je formiran komitet koji okuplja sve te mlade lekare Mediteranske regije (Committee of Residents and Young Specialists (CRYS) of Mediterranean Forum PRM (MFPRM).

Oficijalni časopis MFPRM je The “European Journal of PRM“.

- Septembra meseca 2013. godine organizovali smo Mediteranski kongres  fizikalne i rehabilitacione medicine za koji smo dobili sve pohvale. Štampan je Abstract book koji je objavljen na sajtu http://mfprm.net

- Prof. Milica Lazović je bila u dva mandata generalni sekretar MFPRM od 2015 do 2019. godine, a od 2019. godine je Predsednik MFPRM.

 

-        INTERNACIONALNO (SVETSKO) UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU I REHABILITACIONU MEDICINU (International Society of Physical and Rehabilitation Medicine  - ISPRM) https://www.isprm.org

-ISPRM je nastao integracijom Internacionalne asocijacije za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu (The International Rehabilitation Medicine Association (IRMA) i Internacionalne federacije za fizikalnu i rehabilitacionu medicine (the International Federation of Physical and Rehabilitation Medicine (IFPMR) 13 novembra 1999. godine u Wašingtonu.

- Od 2005. godine smo aktivan član ISPRM-a i aktivno učestvujemo u radu ovog Udruženja i na ISPRM kongresima imamo veći broj radova (predavača po pozivu, predavača sa usmenim i poster prezentacijama) sa kojima predstavljamo struku i nauku Fizikalne medicine i rehabilitacije Srbije.

 

-        NACIONALNA UDRUŽENJA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Kongresi Fizikalne medicine i rehabilitacije Srbije sa međunarodnim učešćem  se održavaju svake godine, tradicionalno okupljajući  specijaliste fizikalne medicine I rehabilitacije i sve članove rehabilitacionog tima,  kako iz Srbije tako i iz okolnih zemalja, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti FRM i unapređenja zdravlja naših pacijenata.

-        Posebno je važna saradnja sa Udruženjima za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju iz Crne Gore, BH Federacije, Severne Makedonije, Republike Srpske i Slovenije.

 Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije aktivno sarađuje sa:

-- SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA – SZO (World Health Organization - WHO) www.who.int

-        Dostupnost rehabilitacije je osnovno ljudsko pravo podržano od Ujedinjenih Nacija i 58. rezolucije skupštine SZO (2005).  Mnoge evropske države, kao i Srbija  imaju anti-diskriminacijske zakone za zaštitu prava ljudi sa onesposobljenjem, njihovih porodica i pomagača. Ovakvo pravilo pomaže u palniranju i davanju prioriteta, regionalnim, nacionalnim i evropskim službama preko finansiranja istraživanja i razvoja treninga dajući informaciju o efektivnosti i vrednosti intervencija fizikalne medicine i rehabilitacije.

-        Globalno se procenjuje da svaka treća osoba danas živi u zdravstvenom stanju koje ima koristi od rehabilitacije. Predviđa se da će se ova potreba za rehabilitacijom širom sveta povećavati u narednim godinama, usled promena u zdravlju i karakteristikama stanovništva. Na primer, ljudi žive duže, ali sa više hroničnih bolesti i invaliditeta.

-        U februaru 2017. SZO je bila domaćin „Rehabilitacije 2030: Poziv na akciju“, sastanka koji je okupio preko 200 rehabilitacionih stručnjaka iz 46 zemalja. Inicijativa Rehabilitacija 2030 skreće pažnju na duboku nezadovoljenu potrebu za rehabilitacijom širom sveta i naglašava važnost jačanja zdravstvenih sistema za pružanje rehabilitacije. Inicijativa označava novi strateški pristup za globalnu rehabilitacionu zajednicu ističući da:

-        Rehabilitacija treba da bude dostupna čitavoj populaciji i kroz sve faze životnog toka.

-        Napori na jačanju rehabilitacije treba da budu usmereni ka podršci zdravstvenom sistemu u celini i integrisanju rehabilitacije u sve nivoe zdravstvene zaštite.

-        Rehabilitacija je suštinska zdravstvena usluga i presudna za postizanje univerzalnog zdravstvenog pokrivanja.

-        Sa starenjem populacije i povećanjem broja ljudi koji žive sa hroničnim bolestima, rehabilitacija je prioritetna zdravstvena strategija za 21. vek koja jedinstveno doprinosi optimizaciji funkcionisanja populacije. Pored toga, mnogi ljudi danas žive sa srednjoročnim i dugoročnim posledicama COVID-19 i trebaju rehabilitaciju da bi se oporavili od bolesti. Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije ulaže posebne napore da unapredi rehabilitaciju i smanji posledice COVID-19.