Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije


O NAMA

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije (SUFRM) je osnovano u skladu sa potrebama za ostvarivanje što bolje saradnje između profesionalaca, pacijenata i javnosti kao i neophodne komunikacije i saradnje sa sličnim društvima i udruženjima u svetu.

Udruženje je menjalo svoj naziv, kao što se menjala i država u kojoj smo živeli. Srpsko udruženje fizijatara je formirano 1952.  godine i bilo je deo Srpskog lekarskog društva, kao i deo Udruženja fizijatara Jugoslavije. Raspadom Jugoslavije, 14. septembra 2003. godine u Lepenskom Viru je na Skupštini udruženja formirano Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore, koje od 2006. godine radi kao Udruženje fizijatara Srbije. Usklađivanjem sa razvojem fizikalne i rehabilitacione medicine  u Evropi, pripremom za kandidaturu za dobijanje organizacije ESPRM kongresa u Beogradu, Skupština udruženja je  2015. godine na kongresu u Vrnjačkoj Banji donela odluku o promeni imena u Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije (SUFRM)  sa sedištem u Institutu za rehabilitaciju Beograd, Sokobanjska 17.

SUFRM je stručno udruženje lekara, lekara specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i stručnjaka srodnih stručnih i naučnih oblasti koji učestvuju u procesu rehabilitacije. Uloga specijaliste FRM se sastoji u oblikovanju i razvoju takozvane „rehabilitacione kulture“ koja se zasniva na osnovnom pravu osoba sa ograničenom aktivnošću i učešćem. Dostupnost rehabilitacije je osnovno ljudsko pravo podržano od Ujedinjenih Nacija i 58. rezolucije skupštine SZO (2005), i anti-diskriminacionih zakona za zaštitu prava ljudi sa onesposobljenjem, njihovih porodica i pomagača koje su donele mnoge evropske države kao i Srbija. Ovo pravilo pomaže u palniranju i davanju prioriteta, regionalnim, nacionalnim i evropskim službama preko finansiranja istraživanja i razvijanja treninga dajući informaciju o efektivnosti i vrednosti intervencija FRM.

Fizikalna i rehabilitaciona  medicina je jedna od najpozitivnijih i najdinamičnijih oblasti gde znanje raste eksponencijalno. To je dovelo do razvoja novih subspecijalnosti i omogućilo izvanrednu kliničku negu, napredni istraživački rad i inovativne programe u rehabilitaciji. FRM je dovela do razvoja asistivne tehnologije koja se kreće od običnih pomagala do robotike i sofisticiranih elektronskih sistema za stimulaciju, komunikaciju, edukaciju, kontrolu okoline i mobilnost. Napredak tehnologije povećava nezavisnost, participaciju i kvalitet života hroničnih bolesnika

Udruženje je osnovano sa ciljem da unapredi nastavu iz FRM na fakultetima, prati i predlaže izmene i dopune zakonskih regulativa u pogledu profesionalne edukacije, stručnog usavršavanja i definisanja etičkih normi, prava i obaveza članova. Udruženje redovno sarađuje sa lekarskim udruženjima u zemlji, sa ESPRM, Odborom i odeljenjem UEMS PRM, Akademijom za PRM, ISPRM, MFPR, sa univerzitetima u zemlji i Ministarstvom zdravlja. 

 

Milica Lazović
Predsednik SUFRM (2018 - 2022)

Marija Hrković
Generalni sekretar

Vladislava Vesović-Potić
Prethodni Predsednik

Ranka Krunić
Prethodni Generalni sekretar